OPŠTI USLOVI PRODAJE I ISPORUKE ROBE
“IVEXMOBILI” DOO NOVI SAD,Bul.oslobođenja 3
MB 20667672 PIB 106724258

Kupovina

Predračunom koji izdaje prodavac prilikom kupoprodaje robe, obuhvaćeni su svi bitni i specifični elementi kupoprodajnog odnosa između prodavca i kupca.Opštim uslovima prodaje i isporuke robe(u daljem tekstu:Opšti uslovi) regulišu se opšta pitanja koja se odnose na sve kupce i predstavljaju poslovnu politiku Prodavca kao i zakonska prava i obaveze kupca i prodavca.Prilikom isporuke robe Kupcu se uručuje Uputstvo za održavanje prozvoda i sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe.

Potpisivanjem predračuna,kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa njegovom sadržinom kao i Opštim uslovima čija sadržina je dostupna na www. .ivexmobili.rs Predračun i Opšti uslovi imaju sadržinu i dejstvo ugovora o kupoprodaji između kupca i prodavca.

Prilikom izdavanja predračuna za robu po porudžbini,kupac je u obavezi da uplati avans od minimum 50% cene ili isplati celokupnu kupoprodajnu cenu ,što se unosi u tekst predračuna.Ukoliko kupac daje avans, preostali iznos do kupoprodajne cene obavezan je da plati 3 dana po obaveštenju da je roba prispela i da je spremna za isporuku.
Eksponati izloženi u salonu nisu namenjeni prodaji osim u slučaju akcijske prodaje radi zamene eksponata.Kupac izloženu robu kupuje u viđenom stanju isplatom celokupnog iznosa cene. Eksponati,fotografije iz kataloga ili sa sajta su informativnog karaktera .

Isporuka

Kupac je u obavezi da isporuku robe primi na adresi koju je odredio prilikom kupovine.O izmeni adrese isporuke kupac je dužan da blagovremeno obavesti prodavca.Transport,unošenje i montaža robe neće se posebno naplaćivati ako je mesto prodaje robe i isporuke robe na teritoriji Grada Novog Sada i naseljenih mesta udaljenih do 20 km.U drugim slučajevima,transport i montaža obračunavaće se prema cenovniku prevoznika sa kojim prodavac ima zaključen ugovor o čemu će kupac biti upoznat pre odluke o kupovini.
Rok isporuke za robu iz uvoza je od 60 do 90 dana od dana uplate avansa po predračunu .Rok isporuke za robu domaćeg proizvođača je od 45 do 75 dana.Rokovi isporuke mogu se produžiti ukoliko obuhvataju period kolektivnog godišnjeg odmora proizvođača.Obaveza Prodavca se gasi i oslobođen je obaveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili je obustavio proizvodnju zbog naredbe državnih organa.U navedenom slučaju Prodavac odmah obaveštava kupca koji ima pravo da bira između povraćaja uplaćenog novca ili uračunavanja uplaćenog iznosa u novu porudžbinu.U slučaju štrajka,kvara u pogonu proizvodnje,manjka sirovina ,smetnji u prometu i svih slučajeva više sile zbog kojih je izvršenje izuzetno oteženo ili nemoguće u ugovorenom roku ,Prodavac odmah obaveštava Kupca i istovremeno ga obaveštava o produženju roka za isporuku za 30 dodatnih dana,što je Kupac u obavezi da prihvati.Ako navedene okolnosti potraju duže od 30 uzastopnih dana Prodavac i Kupac će preduzeti sve korake kako bi izvršili prilagođavanja u cilju održavanja ugovora na snazi.
Obaveštavanje kupca da je roba pristigla i da je spremna za isporuku vrši se SMS porukom na naznačeni broj mobilnog telefona ili putem elektronske pošte.
Prodavac ima obavezu da kupcu isporuči robu a kupac da je primi ,na određenoj adresi ,u roku do 14 dana od dana obaveštenja da je roba spremna za isporuku,ukoliko nije drugačije dogovoreno.U slučaju da prodavac i kupac dogovore rok preizimanja robe koji je duži od 14 dana kupac preuzima rizik oštećenja ili propasti robe koja je na njegov zahtev ostavljena u magacinu prodavca.
Dan isporuke usaglašava se između prodavca i kupca a zavisi od mogućnosti prevoznika da isporuči robu.
Prilikom isporuke robe,kupac ili treće lice koje je kupac odredio, u obavezi je da pregleda robu i potpiše Zapisnik o stanju robe.Ukoliko kupac potvrdi da je roba u ispravnom stanju ne može se naknadno pozivati na to da isporučena roba ima oštećenja i vidljive nedostatke koje je mogao uočiti prilikom prijema.Kupcu se prilikom isporuke uručuje Uputstvo o održavanju proizvoda.
Kupac ili odrasla osoba koju on odredi je dužan da bude prisutan prilikom isporuke robe kao i da obezbedi uslove za isporuku i postavljanje odnosno montažu robe(slobodne prolaze odgovarajućih dimenzija,pripremljen prostor za unošenje i postavljanje/montažu robe).
Ukoliko ne postoje uslovi za nesmetanu isporuku,postavljanje/montažu robe,prodavac će vratiti robu u svoj magacin .Po obezbeđenju nesmetanih uslova za isporuku,ponovna isporuka i montaža će biti naplaćena po cenovniku prevoznika sa kojim Prodavac ima zaključen ugovor ili će Kupac sam svom trošku transportovati robu.
Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što kupac ili treće lice koje koje je odredio kupac,a koje nije prevoznik ili otpremnik ,bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku,rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca istekom roka od 14 dana od dana obaveštenja kupca da je roba spremna za isporuku.
Prodavac je dužan da se prema robi koju kupac nije preuzeo u predviđenom roku i za koju je rizik slučajne propasti i oštećenja prešao na Kupca,odnosi sa pažnjom dobrog privrednika.
Ukoliko kupac kasni sa isplatom pune kupoprodajne cene, isporuka se odlaže do isplate a rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na kupca istekom roka od 14 dana od dana obaveštenja o spremnosti robe za isporuku.

Odustanak kupca

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju ugovaranja isporuke robe proizvedene prema posebnom zahtevu kupca ili jasno personalizovane(član 37 stav 3 Zakona o zaštiti potrošača).
Prodavac ,uvažavajući promene okolnosti koje mogu da nastupe kod Kupca, dozvoljava mogućnost odustanka od porudžbine pod sledećim uslovima:
– slučaju da kupac odustane od porudžbine robe prema posebnom zahtevu ,pre nego što prodavac poruči robu od proizvođača, prodavac će kupcu ,bez odlaganja a najkasnije u roku od 3 dana od dana odustanka,vratiti celokupan primljeni avans.
-u slučaju da kupac odustane od porudžbine robe prema posebnom zahtevu nakon što prodavac poruči robu od proizvođača,prodavac ima pravo da zadrži iznos od 20% vrednosti robe iz predračuna na ime svojih troškova a ostatak vrati kupcu bez odlaganja a najkasnije u roku od 3 dana.
-u slučaju da Kupac odustane od kupovine robe izložene u salonu nameštaja pre isporuke,obavezan je da nadokandi Prodavcu eventualne troškove koji su nastali demontažom i/ili pakovanjem robe.

Raskid ugovora

Ugovorne strane(kupac i prodavac) ne mogu jednostrano,slobodnom voljom raskinuti ugovor o kupoprodaji.Ugovor se može raskunuti samo u slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza. Prodavac može raskinuti ugovor u slučaju da kupac ne isplati kupoprodajnu cenu ni u naknadno ostavljenom roku a roba je spremna za isporuku.Prodavac u tom slučaju ima pravo da zadrži 20% uplaćenog avansa a ostatak vrati kupcu u roku od 3 dana.Prodavac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka kupcu ako se iz njegovog držanja može zaključiti da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju da ga prodavac obavesti da ne može isporučiti robu za koju cena nije isplaćena u celosti.U ovom slučaju kupac ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa kupoprodajne cene u roku od 3 dana od dana raskida ugovora . U slučaju raskida ugovora ,ugovorna strana koja raskida ugovor,bez odlaganja,obaveštava drugu stranu pismenim putem,o raskidu ugovora .

Prava Kupca (potrošača) iz Zakona o zaštiti potrošača
Saobraznost robe

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovorenoj robi. Saobraznost robe podrazumeva :
-da odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model
-da ima svojstva za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja a koja je bila poznata prodavcu ili je morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora.
-da ima svojstva za upotrebu robe iste vrste
-da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onom što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje obzirom na prirodu robe i javna obećanja data od strane proizvođača, prodavca ili njihovih predstavnika naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru,potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti,ima pravo da zahteva od prodavca :
-da otkloni nesaobraznost,bez naknade, opravkom ili zamenom
-da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor.
Potrošač ima pravo da bira da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.
Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće,potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora :
1.ako nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte ili u primerenom roku
2.ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu,odnosno ako prodavac nije izvršio zamenu ili opravku u primerenom roku
3.ako opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene zamene
4.ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca(
Nesrazmerno opterećenje prodavca podrazumeva da u poređenju sa umanjenjem cene ili raskidom ugovora stvara preterane troškove uzimajući u obzir vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru,značaj nesaobraznosti u konkretnom slučaju i da li se nesaobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.
Ako se posle prve opravke ponovo pojavi nesaobraznost na istoj robi ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.U slučaju da kupac ne da saglasnost, tada ima pravo na zamenu odnosno odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.
Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od prelaska rizika na potrošača,potrošač ima pravo da bira da se nesaobraznost otkloni zamenom,odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.Opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.Sve troškove otklanjanja nesaobraznosti i isporuke snosi Prodavac.
Potrošač ne može raskinuti ugovor ako je nesaobraznost neznatna. Kupac koji je kupio robu koja je kao eksponat izložena u salonu saglasan je da Prodavac nije odgovoran za eventualne nedostatke koji su kupcu bili poznati ili mu nisu mogli biti nepoznati u trenutku kupoprodaje.

Reklamacija

Potrošač može izjaviti reklamaciju prodavcu radi ostavrivanja svojih prava ,iz razloga nesaobraznosti,pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu,telefonom,pismeno poštom ,elektronskom poštom ili na trajnom nosaču zapisa.Potrošač je u obavezi da priloži dokaz o kupovini robe od Prodavca(kopija računa,slip ili drugo).
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije i da navede broj pod kojim je reklamacija evidentirana.
Prodavac je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pismenim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.Odgovor prodavca mora da sadrži odluku o tome da li prihvata reklamaciju ,izjašnjenje o zahtevu potrošača ,konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.
Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj od dana prijema reklamacije.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren,dužan je da o tome obavesti potrošača i navede rok u kome će rešiti reklamaciju.Saglasnost potrošača za produženje roka evidentira se u knjizi reklamacija.Produženje roka je moguće samo jednom.
Napomena: Kupac dobija od Prodavca Uputstvo za korišćenje i održavanje proizvoda.Reklamacije zbog oštećenja nastalih nepravilnim održavanjem proizvoda neće se uvažiti.

-Učešće manualnog rada u procesu proizvodnje može uticati da proizvod ima odstupanja od navedenih dimenzija do dozvoljenih 5% što je Kupac dužan da uzme u obzir te se reklamacija po tom osnovu neće uvažiti.

-Kod štofova prirodnog sastava (vuna,viskoza,pamuk), štofova koji u svom sastavu imaju udeo materijala prirodnog porekla kao i štofova koji imaju neravnu teksturu ,postoji mogućnost izvlačenja vlakana ili ćebanja što ne može biti osnov za reklamaciju.

-Prirodna koža kao materijal je podložna neujednačenostima što je posledica delovanja procesa obrade na kožu.Neznatna odstupanja u nijansi boje kože,tragovi (bore,ožiljci,strije ) nisu osnov za reklamaciju.

-Perjane ispune jastuka garniture sklone su promeni forme što je posledica pritiska tela i mogu se protresanjem vratiti u prvobitan oblik te to ne može biti razlog za reklamaciju. -Drvo je po svojoj prirodi nejednake teksture i nijansi ,što je posledica njegovih prirodnih svojstava te ta karakteristika ne može biti razlog za reklamaciju.

-Mermer nije otporan na udarce,ogrebotine,kiseline( vino,sirće,voćni sokovi,veštački obojena pića,sredstva za čišćenje na bazi kiselina) kao i na mast i ulje. Ove tečnosti izazivaju trajne fleke i ne mogu biti predmet reklamacije.

-Tepisi od vune ili drugih prirodnih materijala u početnom periodu koriščenja dovode do otpuštanja vlakana ,što je slučaj kod svih proizvoda tog porekla i ne može biti razlog za reklamaciju.

IVEXMOBILI DOO